ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1, BEVEZETŐ

Miért készült ez a tájékoztató?

Fekete Viktória Lilla egyéni vállalkozó, mint a GyereKuckó Budakalász (továbbiakban: GyereKuckó) megálmodója gyermekfelügyeletet-, iskolai-előkészítő oktatás nyújtását a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásaként, valamint napközbeni gyermekfelügyeletet hatósági engedély alapján végez, melynek széles körben történő ismertetésére a gyerekucko.hu weboldalt működteti. A GyereKuckó tevékenysége keretében személyes adatokat kezel.

A GyereKuckó és a gyerekucko.hu weboldal üzemelésével kapcsolatosan fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassuk a szolgáltatást igénybevevők, illetve az azzal összefüggésbe hozott személyek, mint érintettek számára az adatkezelési tevékenységeinket, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

S mindezt azért tesszük, mert számunkra kiemelten fontos, hogy tevékenységünk során teljes mértékben megfeleljünk a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) foglaltaknak.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az Infotv. által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

2. KI KEZELI AZ ÖN, MINT ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT?

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenység vonatkozásában adatkezelő a GyereKuckó megálmodójaként Fekete Viktória Lilla egyéni vállalkozó.

Az adatkezelő elérhetőségei:
Cím:  2011, Budakalász József Attila utca 33.
E-mail cím:  info@gyerekucko.hu
Webcím: https://gyerekucko.hu
Telefonszám: + 36 20 526 2127

3. MI MINŐSÜL SZEMÉLYES ADATNAK ÉS MILYEN CÉLBÓL TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE?

A személyes adat az, amely egyértelműen lehetővé teszi egy egyén pontos beazonosítását, azaz az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A GyereKuckó (napközbeni) gyermekfelügyelet, fejlesztő foglalkozások, készségfelmérés keretében végzett tevékenysége és a konzultáció, valamint a gyerekucko.hu weboldal használata révén kezeli az érintett személyes adatait. Ez az Adatkezelési Tájékoztató abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A GyereKuckó általi szolgáltatások igénybevételének előfeltétele az, hogy a látogató, megrendelő elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő felveszi a kapcsolatot velünk, megrendelést ad le vagy feliratkozik hírlevél küldésre.

4. MILYEN SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE KERÜL SOR?

A gyerekucko.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK:

Ide tartozik bármilyen üzenet, amelyet a weboldalon (https://gyerekucko.hu/) keresztül, e-mailben (info@gyerekucko.hu, gyerekucko@gmail.com), közösségi média üzenetben (https://hu-hu.facebook.com/gyerekucko/), vagy bármilyen kommunikációs formában (pl.: Facebook messenger, SMS stb.) juttatsz el hozzánk.
Ezeket az adatokat azért kezeljük, hogy a megrendelt szolgáltatást teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.
A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése, azaz az érintett kifejezett hozzájárulása, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) a) és b) pont) a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.
A https://gyerekucko.hu/kapcsolat/ oldalon, valamint az e-mail, közösségi média felületen történő kapcsolatfelvétel esetén a KÜLDÉS gomb megnyomásával a látogató – kifejezett hozzájárulását adja – az általa rendelkezésre bocsátott adatai kezeléséhez, s egyúttal tudomásul veszi, hogy az adatkezelő úgy tekinti, hogy a részéről közzétett https://gyerekucko.hu/adatkezeles/ oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a látogató megértette, elfogadja.

VÁSÁRLÓI ADATOK

Amibe beletartozik minden olyan adat, amely a szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló/megrendelő neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, igénybe veendő szolgáltatás adatai.
Ezeket az adatokat a rendelések, mint szolgáltatásnyújtás egyik lépcsőjének sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek az adott szolgáltatás nyújtásokról/vásárlásokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint a vásárolt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

FELHASZNÁLÓI ADATOK

Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező mindazon adatok, amelyek lehetővé teszik az oldal technikai működését és az oldal biztonságának megőrzését, valamint, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, azért, hogy mindig a számodra legoptimálisabb tartalomhoz férj hozzá.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

TECHNIKAI ADATOK

Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, a bejelentkezési infók, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt. Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.
Ezeket az adatokat azért kezeljük, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

MARKETING ADATOK

Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük nyereményjátékainkon való részvételét, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk Önnek, ami felé a felhasználó érdeklődését fejezte ki.
A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése (GDPR 6. cikk (1) a) pont) a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

5. MILYEN ADATOKAT NEM GYŰJTÜNK?

A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk (különleges személyes adat).

6. MILYEN FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK?

Személyes adatokat kezelhetünk oly módon, hogy a felhasználó direkten biztosítja (azaz az érintett adja meg) a számunkra (például egy rendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével).
Továbbá bizonyos adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.
Bővebb információért kérjük, nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat.
Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), illetve fizetési lehetőséget biztosító partnerek, mint a PayPal (EU-n kívüli partner) és a Barion.

7. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSINK (ADATBIZTONSÁG)

Az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és jogszabályi (EU-s aktus) megfelelőségéről.

  • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
  • Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
  • Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
  • Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt űrlapon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről történő információ igénylést, a személyes adataik módosítását vagy törlését.Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküldő szoftver).

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

8. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása.

Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető a gyerekucko@gmail.com e-mail címen.
A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan.

9. MEGJEGYZÉS A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:
-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók
-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók
-Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást
-Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat
-Futárszolgálatok, akik teljesítik a bejövő rendeléseket a megadott szállítási címre

Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 7. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:
-Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.
-Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amik része az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

10, MEDDIG TART A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE?

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

11. MILYEN JOGAI VANNAK A GYEREKUCKÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATBAN?

Amennyiben a GyereKuckó az Ön személyes adatait kezeli, az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

– a kezelt személyes adatokhoz,

– az érintett személyes adatok kategóriáihoz,

– az adatkezelés céljaihoz,

– azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja,

– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

Kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Kérelmezheti továbbá, hogy az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról.

Összegezve tehát az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a GyereKuckó által kezelt személyes adatokról, mely kérést ingyenesen teljesítünk, általános esetben a kérvényezés utáni 14 napon belül.

Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli tájékoztatáskérés esetén a GyereKuckó egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatokról történő tájékoztatásadásra, és további időre lehet szüksége az adatok biztosításához.

A GyereKuckó igényli a személyazonosság igazolását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük, használja az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot:

 

 

 • helyesbítéshez való jog

Amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését, megváltozásuk esetén helyesbítését.

A személyes adatok módosításához kérjük, keressen fel minket a gyerekucko@gmail.com e-mail címen.

 • törléshez való jog

Amelynek alapján kérheti, hogy az adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte, illetve jogellenesen kezelte.

A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

GyereKuckó igényli a személyazonosság igazolását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük, használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

 • az adatkezelés korlátozásához való jog

Amelynek alapján jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike áll fenn:
– vitatja a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
– a felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (pl: Barion, mint fizetési szolgáltató), így az ő korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

GyereKuckó kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük, használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot.

12, ANONIMIZÁLT ADATOK ÉS “COOKIE-K”

A gyerekucko.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a GyereKuckó használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:
-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése
-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

A GyereKuckó-n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.

13., MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN ISMERTETETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a GyereKuckó a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést a GyereKuckó képviselőjéhez, Fekete Viktória Lillához akár postai úton (2011, Budakalász József Attila utca 33.), akár az info@gyerekucko.hu email címre küldött elektronikus levél útján.
Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a GyereKuckó kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.